imi659 ซีอาน (Xian) imi659 3. เมืองแห่งความเป็นมาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักอันดับที่หนึ่ง ของโลก ตั้งอยู่ทางภาคดวงอาทิตย์ตกเฉียงเหนือของจีน ซีอาน มีความเป็นมาอันช้านานมากกว่า 3,100 ปี เป็นสมัยก่อนเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์จีนโบราณ มีสถานที่สำคัญอย่าง […]